CHỨNG NHẬN

Cơ sở thử nghiệm sản phẩm sáng tạo của PetroChina

Giấy phép kinh doanh XiPai

Chứng chỉ xếp hạng tín dụng AAA

Chứng chỉ Api-6a

Chứng chỉ Api-6c

Chứng chỉ Api-6d

Chứng chỉ Sipai cho van bi

Chứng chỉ Sipai cho van bi

Sản phẩm thương hiệu nổi tiếng Giang Tô

Chứng chỉ AAA về hệ thống quản lý đo lường

Chứng chỉ tiêu chuẩn hóa an toàn

Năm 20211216 chứng chỉ

Chứng nhận SIL của thiết bị truyền động

Chứng nhận SIL của thiết bị truyền động

Chứng chỉ Api-q1